e-sukul.com

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
$okulumx";?> olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, firmamız ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak e-sukul tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Hukuki Sebeple İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği e-sukul olarak, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında, aşağıdaki verileriniz işlenmektedir: kurum kayıt formunu doldurmanız nedeniyle vermiş olduğunuz bilgileri işlemekteyiz. (Tc, ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi temel veriler) Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak;
Size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek müşteri memnuniyetini arttırmak,
İnternet sitemizde yer alan değerlendirme formlarını analiz etmek,
Varsa İş başvurularını değerlendirmek,
Sorularınızı cevaplamak ve etkin ve hızlı bir müşteri hizmeti sunmak,
Size yeni hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve KVK kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, meşru menfaatlerimiz uyarınca işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarının talebi halinde aktarılabilecektir.
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen firmamız faaliyetlerinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili, Firmamız faaliyetlerine ilişkin olarak tarafımızca ayrıca açık rızanız temin edilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz internet sitemiz aracılığıyla, internet sitemizde yer alan iletişim formlarını doldurduğunuzda, ve aynı form ile iş başvurusu yaptığınızda internet sitemiz aracılığıyla toplanabilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, tarafımızdan;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraf var ise bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafa bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafa bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran global internet sistemindeki otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak doldurup imzalayarak; Şahsen başvuru ile veya Noter vasıtasıyla tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

+90 553 710 62 87